Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 27 2017

jemkartofle
8378 28d9 390
The effects of aperture, shutter speed, and ISO on Images
Reposted fromnibbler nibbler vianeon neon
jemkartofle
2374 78e3 390
Reposted fromcoolkidscantdie coolkidscantdie viaoll oll
jemkartofle
0041 cfa9 390
meh...
Reposted frombuttscratcher buttscratcher viaoll oll
jemkartofle
3829 f185
Reposted frombecurious becurious viaoll oll
jemkartofle
8684 156a 390
Reposted fromtfu tfu
jemkartofle
9933 c8fc 390
Reposted fromMiziou Miziou viagabor gabor
jemkartofle
Reposted fromNaitlisz Naitlisz viaSoulScream SoulScream
jemkartofle
9614 3ce6 390
Reposted fromkarmacoma karmacoma viagabor gabor

February 26 2017

jemkartofle
Aby mieć ładne usta, wypowiadaj miłe słowa, aby posiadać piękne oczy, poszukuj dobra w ludziach, aby mieć szczupłą figurę, podziel się swoim jedzeniem z głodnymi, aby posiadać wspaniałe włosy, pozwalaj dziecku przeczesywać je palcami raz dziennie, aby zachować równowagę, podążaj z wiedzą, z którą to nigdy nie będziesz iść sam.
— Audrey Hepburn
Reposted fromflorentyna florentyna viamalgretout malgretout
jemkartofle
5939 ad6a 390
jemkartofle
Niekorzystanie z życia jest jedną z form samobójstwa.
— B.Hellinger
Reposted froma-s a-s viatoniewszystko toniewszystko
jemkartofle
9799 cf0f
jemkartofle
Reposted fromcatdog2 catdog2 viaAnalnyKarambol AnalnyKarambol
jemkartofle
9108 d6d5 390
Reposted fromAnalnyKarambol AnalnyKarambol
jemkartofle
1087 d0b6
Reposted fromAnalnyKarambol AnalnyKarambol
jemkartofle
via Boo!
Reposted fromteemu teemu viatfu tfu
jemkartofle
4871 887f 390
Reposted frombardzosmaczny bardzosmaczny viatfu tfu
jemkartofle
3660 b364 390
Reposted frommental-cat mental-cat viaoll oll
jemkartofle
3641 3241 390
Reposted fromfungi fungi viaoll oll
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl