Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 20 2018

jemkartofle
9035 7095 390
Reposted fromkaiee kaiee viawasnae wasnae

April 09 2018

jemkartofle
Reposted fromFlau Flau viainto-black into-black
jemkartofle
5605 ecc3 390
jak często?
Reposted fromwrazliwa wrazliwa viainto-black into-black
jemkartofle

W naszej kulturze za optymalny uchodzi stan neutralności emocjonalnej. Afekt - to coś złego. Słyszy się taki zarzut: ''Podchodzisz do tego zbyt emocjonalnie''. Albo: ''Porozmawiajmy rzeczowo''.

Od dziecka jesteśmy trenowani, 
żeby za wszelką cenę zachowywać neutralność emocjonalną. Nawet w sytuacjach, kiedy nie jest to potrzebne. To dotyczy także emocji pozytywnych - nie cieszyć się za głośno, nie mieć zbyt dużej nadziei, nie okazywać, że czujemy dumę z naszych sukcesów."

prof. Ewa Trzebińska

Reposted fromMaryiczary Maryiczary viainto-black into-black
jemkartofle
Play fullscreen

Du Scrollst

Reposted fromareyoubored areyoubored viaHypothermia Hypothermia
jemkartofle
8585 0c9d 390
Reposted fromhagis hagis viagruetze gruetze
jemkartofle
jemkartofle
6414 21cd 390
Reposted fromruiko ruiko viairmelin irmelin
jemkartofle
8991 a41a 390
Reposted fromneon neon
jemkartofle
8987 b6fd 390
jemkartofle
8344 fb92 390
Reposted fromareyoubored areyoubored viaPoranny Poranny
jemkartofle
jemkartofle
4902 45d0 390
Reposted fromkarahippie karahippie viairmelin irmelin
jemkartofle
4905 8dca 390
Reposted fromkarahippie karahippie viairmelin irmelin
jemkartofle
6468 f3dc 390
Reposted fromstroschek stroschek viairmelin irmelin
jemkartofle
4467 682a 390
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viairmelin irmelin
jemkartofle
8103 c2e3 390
Reposted fromtojika4 tojika4 viaPoranny Poranny
jemkartofle
0036 a790 390
Reposted fromklebeknerwow klebeknerwow viapoppyseed poppyseed
jemkartofle
9744 bbdf 390
Reposted fromtontonvoyeur tontonvoyeur viaPoranny Poranny

April 08 2018

jemkartofle
8878 1da4 390
Reposted fromczinok czinok viapoppyseed poppyseed
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl