Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 22 2017

jemkartofle
0168 621a 390

arhitms12569:

gorgonsach:

partyslam:

listen i’m not in the fucking mood

I’m so uncomfortable 😓😓😓

Reposted fromKaiju-Squidling Kaiju-Squidling viaconcarne concarne
jemkartofle
Reposted frombluuu bluuu
6304 7d4a 390
Reposted fromRaphayella Raphayella viatoniewszystko toniewszystko
jemkartofle
0358 e47c 390
Reposted fromAgnik Agnik viatroubles troubles
jemkartofle
I nigdy, ale to nigdy nie wolno Ci rezygnować z własnego, psychicznego komfortu dla czyjejś wygody. To, że ludzie mają względem Ciebie jakieś dziwne oczekiwania, to ich problem, nie Twój. Nie odpowiadasz za to, co sobie ubzdurali, nie jesteś też produktem z fabryki, żeby wyjść idealnie odlana jak z formy.
www.wyrwanezkontekstu.pl
Reposted fromnivea nivea viatroubles troubles
jemkartofle
5189 c1c4 390
Reposted fromosaki osaki viatroubles troubles
jemkartofle
3589 8f1b
Reposted fromkatanka katanka viatroubles troubles
jemkartofle
jemkartofle
9795 77b1 390
Reposted frominto-black into-black
3095 6b1f 390
Reposted fromerial erial viainto-black into-black
9382 07b1 390
Reposted fromwayfaring-stranger wayfaring-stranger
9376 8665 390

turbinis:

Marketa on Flickr
Reposted fromwayfaring-stranger wayfaring-stranger
jemkartofle
0345 aa3e 390
Dobranoc.
jemkartofle
7975 d49b 390
Reposted fromlukster lukster viaarn arn
jemkartofle
"Człowiek wmówił sobie, że ma za krótkie życie, w związku z czym zwykł się tłumaczyć ustawicznym brakiem czasu. Tylko, powiedzmy, gdyby żył dwa razy dłużej, miałby go więcej? Wątpię. Jeśliby komuś udało się skonstruować zegar, który odmierzałby człowiekowi czas zmarnowany, pusty, i czas pełny, poświęcony jakiemuś pożytkowi, choćby własnemu, okazałoby się, że większość życia zmarnował. Więc może i tak życie dane jest nam w nadmiarze."
— - Wiesław Myśliwski "Ostatnie rozdanie
Reposted fromliveindarkness liveindarkness viachudazupa chudazupa

March 21 2017

jemkartofle
4582 abae 390
Reposted fromJapko Japko viatfu tfu
jemkartofle
Reposted frominsideX insideX viatatze tatze
jemkartofle
6034 1dcb 390
Reposted fromveronika1997 veronika1997 vian-a-i-v-e n-a-i-v-e
jemkartofle
Reposted fromgruetze gruetze viasercenieszluga sercenieszluga
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl