Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 25 2011

jemkartofle
3498 131c 390
Reposted fromojtam ojtam viabookinistka bookinistka
jemkartofle
5253 b5f3 390
Reposted frombookinistka bookinistka
jemkartofle
4145 3174 390
jemkartofle
1829 f00a 390
Reposted frombookinistka bookinistka
jemkartofle
2114 e400 390
Reposted frombookinistka bookinistka
jemkartofle
2322 6504 390
Reposted frombookinistka bookinistka
jemkartofle
9127 f32e 390
Reposted fromlugola lugola viabookinistka bookinistka

June 20 2011

jemkartofle
3798 3785 390
Reposted frombookinistka bookinistka
jemkartofle
3973 f958 390
Tags: tasty
Reposted frombookinistka bookinistka
jemkartofle
4056 a673 390
Reposted frombookinistka bookinistka
jemkartofle
Clinomania - Pragnienie nie ruszania się z łóżka przez cały dzień. Czasami uczucie to jest tak silne, że osoby cierpiące na clinomanię spędzają w łóżku całe dnie. Objawy clinomanii nasilają się w deszczowe bądź chłodne dni.
Reposted fromscar scar viabookinistka bookinistka
jemkartofle
8084 602b 390
Reposted frombookinistka bookinistka
jemkartofle
1993 b1a2 390
Reposted frombookinistka bookinistka
jemkartofle
2113 7ae6 390
Reposted frombookinistka bookinistka
jemkartofle
Bądźcie pozdrowieni, Nadwrażliwi
za waszą czułość w nieczułości świata, za niepewność - wśród jego pewności
za to, że odczuwacie innych tak jak siebie samych zarażając się każdym bólem
za lęk przed światem, jego ślepą pewnością, która nie ma dna
za potrzebę oczyszczania rąk z niewidzialnego nawet brudu ziemi
bądźcie pozdrowieni.

Bądźcie pozdrowieni, Nadwrażliwi
za wasz lęk przed absurdem istnienia
i delikatność niemówienia innym tego co w nich widzicie
za niezaradność w rzeczach zwykłych i umiejętność obcowania z niezwykłością
za realizm transcendentalny i brak realizmu życiowego,
za nieprzystosowanie do tego co jest a przystosowanie do tego co być powinno
za to co nieskończone - nieznane - niewypowiedziane
ukryte w was.

Bądźcie pozdrowieni, Nadwrażliwi
za waszą twórczość i ekstazę
za wasze zachłanne przyjaźnie, miłość i lęk
że miłość mogłaby umrzeć jeszcze przed wami.

Bądźcie pozdrowieni
za wasze uzdolnienia - nigdy nie wykorzystane -
(niedocenianie waszej wielkości nie pozwoli
poznać wielkości tych, co przyjdą po was)
za to, że chcą was zmieniać zamiast naśladować
że jesteście leczeni zamiast leczyć świat
za waszą boską moc niszczoną przez zwierzęcą siłę
za niezwykłość i samotność waszych dróg
bądźcie pozdrowieni, Nadwrażliwi.


Autorem przesłania do Nadwrażliwych jest Kazimierz Dąbrowski, wybitny psycholog, psychiatra i filozof, twórca teorii dezintegracji pozytywnej oraz pionier ruchu higieny psychicznej.
Reposted fromemanuaplaus emanuaplaus viabookinistka bookinistka
jemkartofle
2690 a540 390
Tags: zajebiste
Reposted frombookinistka bookinistka
jemkartofle
2950 87b9 390
Reposted frombookinistka bookinistka
jemkartofle
4335 0c1c 390
Tags: women
Reposted frombookinistka bookinistka
jemkartofle
6154 4766 390
Reposted fromnjosnavelin njosnavelin viabookinistka bookinistka
jemkartofle
5379 4e3f 390
Reposted frombookinistka bookinistka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl